14 maio 2014

"Sen unha revolución social contra o modelo económico da UE, non haberá dereitos LGTBI"

 

Javier Sáez, candidato ao Parlamento Europeo, expresa a súa opinión sobre os retos que temos que afrontar nesta lexislatura o colectivo LGTBI.


Segundo unha recente enquisa da Axencia Europea de Dereitos Fundamentais (FRA) sobre a discriminación LGBTfóbica (unha amplísima enquisa a 90.000 persoas LGBT), este tipo de discriminación está aínda moi estendida en case todos os países da UE. Case a metade (47 %) dos consultados sinalou que se sentiron persoalmente discriminados ou acosados por motivo da súa orientación sexual no ano anterior á enquisa. Máis do 80 % dos consultados de todos os Estados membros da UE recordan comentarios negativos ou actos de intimidación dirixidos contra mozos LGBT no ámbito escolar. Dous terzos (67 %) dos consultados declararon que «a miúdo», ou «sempre» esconderon ou ocultaron a súa condición de LGBT na súa etapa escolar ata os 18 anos de idade. Estes datos demostran a necesidade que existe na UE de impulsar de forma moito máis decidida que ata agora políticas e medidas concretas para previr e combater a LGBTfobia en Europa.

Pero na miña opinión esas loitas non deben ser illadas, ou limitarse a "o noso" colectivo. Por exemplo, na actualidade a comunidade xitana europea vive un alarmante repunte de actos e situacións de acoso e discriminación. Os grupos e partidos de ultradereita teñen cada vez máis apoio, e estes grupos dirixen o seu odio tanto cara ás persoas LGBT como cara aos xitanos e xitanas (partidos como Jobbik en Hungría, Attak en Bulgaria, A nosa Eslovaquia, a Fronte Nacional en Francia, Amencer Dourado en Grecia, por poñer só uns exemplos de partidos que agora mesmo teñen un apoio de entre o 10 e o 25% da poboación). E ademais non esquezamos que hai persoas LGBT xitanas. A nosa loita debe ser común, transversal e interseccional: debemos denunciar ante as institucións europeas a discriminación antixitana, racista, homófoba, machista, contra as persoas con discapacidade, e contra outras minorías. Neste sentido, un reto para o novo Parlamento que xurda das eleccións do 25 de maio será aprobar a proposta de Directiva pola que se aplica o principio de igualdade de trato entre as persoas independientemente da súa relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual. Esta proposta está xa redactada desde 2008, pero a presión de grupos relixiosos e conservadores bloqueouna desde entón.

Pero tamén se deron pasos positivos: temos que celebrar a aprobación recente no Parlamento Europeo do Informe Lunaceck, a folla de ruta contra a homofobia e a discriminación por motivos de orientación sexual e identidade de xénero (aprobouse por unha ampla maioría; algúns europarlamentarios de partidos de extrema dereita, e 4 do PP, entre eles Maior Orella e Vidal Quadras, votaron en contra). Este informe contén unha serie de medidas moi concretas e útiles contra a discriminación LGTBIfóbica; a maioría delas están no programa de IU para estas eleccións europeas, e considero que debemos concentrarnos na aplicación real destas medidas en todos os Estados membros, especialmente agora, cando algúns países como Lituania, Hungría, Croacia ou Polonia suscítanse limitar os dereitos das persoas LGBT e até a posibilidade de manifestarse ou de falar en público destes dereitos (as chamadas leis contra a "propaganda" homosexual, similares ás de Rusia). Estas leis vulneran claramente os principios de igualdade e non discriminación do Tratado da Unión (artigo 19) e da Carta Europea de Dereitos Fundamentais (artigo 21). Nesta sentido debemos saudar a campaña da ILGA "Come out for LGBTI equality", que insta aos/ás candidatxs destas eleccións 2014 a comprometerse en favor dos dereitos LGTBI.

Nos últimos 20 anos hei ter a sorte de poder traballar en diferentes institucións europeas, como o Fondo Social Europeo, o Consello de Europa, ou a Axencia Europea de Dereitos Fundamentais. É evidente que houbo importantes progresos, sobre todo a nivel legislativo. Agora falta que eses instrumentos legais sexan unha realidade, e que as institucións europeas perdan o medo aos grupos de presión conservadores e cumpran coa súa deber. A crise económica e as medidas de austeridad impostas pola Troika están limitando seriamente as políticas de igualdade e de loita contra a discriminación. A UE lanza unha mensaxe contraditorio: pide aos Estados que recorte en gastos sociais e solidarios, e á vez mantén un discurso formal a favor da igualdade e a non discriminación que non se ve apoiado polas súas propias políticas económicas. Temos que denunciar este dobre discurso e poñer de manifesto que o capitalismo é un modelo esgotado non só no económico, senón tamén no social, na medida en que a súa dinámica é indiferente aos dereitos das minorías sexuais ou étnicas, cando non vai directamente en contra de devanditos dereitos.

Javier Saéz, candidato ao Parlamento Europeo pola 'Izquierda Plural'.